Меню
Пошук
Посилання
Чортківська РДА
Чортківська РайРада

Офiцiйне представництво Президента України
Головна » Статті » Мої статті

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТА СЕСІЯ Додаток 1

Додаток 1

до рішення сільської ради

від шостого липня 2012 р.

Методика

розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу за користування

комунальним майном територіальної громади с. Біла

1. Методику розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади с. Біла та пропорції її розподілу (далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та розподілу плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) та окремого індивідуально визначеного майна підприємств, установ, організацій.

2. Методика визначає механізм розрахунку орендної плати за користування об’єктом оренди, що належить до комунальної власності територіальної громади с. Біла.

3. Орендна плата є платежем у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків своєї господарської або іншої діяльності.

4. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

4.1. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

4.2. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

4.3. В такому разі розмір орендної плати зазначений відповідно до протоколу про результати конкурсу буде вважатися як розмір орендної плати за базовий місяць оренди шляхом коригування його на індекс інфляції.

5. Укладенню договору оренди передує незалежна оцінка об’єкта оренди. Оцінка об’єкта оренди проводиться з метою визначення вартості такого об’єкта, розрахунку орендної плати та відображення її в договорі оренди.

5.1. Оцінка обов’язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження (поновлення) дії договору остання оцінка об’єкта оренди була проведена більш як 3 (три) роки тому.

5.2. Звіт про незалежну оцінку об’єкта оренди для укладання договору оренди зберігає чинність не більше шести місяців від дня її затвердження, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

5.3. Замовником проведення незалежної оцінки нерухомого майна виступає орендодавець, шляхом укладання договору з суб’єктом оціночної діяльності, визначеним на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством.

5.4. Результати незалежної оцінки нерухомого та іншого окремого  індивідуально визначеного майна оформлюються звітом про оцінку майна,  який підписується оцінювачем,  що безпосередньо її проводив  і скріплюється печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної  діяльності.

5.5. Рецензування звіту про оцінку майна є обов’язковим ( за письмовим запитом до оцінювача про підготовку рецензії у письмовій формі та скріпленої підписом.)

5.6. Висновок про вартість майна затверджується орендодавцем рішенням виконавчого комітету або рішенням сільської ради, та передує рішенню про оренду.

6. У разі передачі в оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна (зокрема, бюджетним організаціям, громадським (неприбутковим) організаціям) для розрахунку орендної плати може здійснюватися стандартизована оцінка нерухомого майна підприємством – балансоутримувачем комунального майна. За дорученням (розпорядженням) орендодавця, утворюється комісія, яка проводить оцінку майна (далі – комісія,) за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку. У разі коли орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), стандартизована оцінка вартості такого приміщення проводиться з урахуванням залишкової вартості будівлі (споруди) в цілому та питомої ваги приміщення у площі будівлі (споруди).

6.1. До складу комісії включаються в обов’язковому порядку представники орендодавця та органу – балансоутримувача, а також можуть входити представники особи – заявника.

6.2. Результати проведення стандартизованої оцінки оформлюються актом оцінки, який за дорученням  затверджується керівником підприємства-балансоутримувача.

7. Додаткові платежі за користування орендованим майном, крім орендної плати, нарахуванню та стягненню не підлягають. До  плати  за  оренду нерухомого та індивідуально визначеного майна не включаються:

- вартість комунальних послуг;

- витрати на утримання прибудинкової території;

- вартість послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж

та сплачується орендарем окремо на підставі договорів, укладених орендарем з організаціями, що надають такі послуги або орендодавцю, якщо це визначено договором оренди.

7.1 Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком орендарям, і прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-  і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній   частині  –  пропорційно до розміру займаної орендарями загальної площі.

8. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

·    визначається  розмір  річної  орендної  плати;

·    на основі розміру річної орендної плати встановлюється  розмір орендної  плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, який  фіксується у договорі оренди.

·    з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць  оренди  розраховується  розмір орендної плати за перший та наступні  місяці  оренди.

9. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць,  то на  основі  розміру  місячної  орендної  плати розраховується  добова,  а в разі необхідності – на основі розміру добової  орендної  плати  розраховується  погодинна орендна плата.

10. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси підприємств визначається на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»).

11. Розмір орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 7 відсотків вартості орендованого майна, визначеної за результатами незалежної оцінки.

12. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 грн. на рік для:

- бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого або державного бюджетів;

- навчальних закладів;

- інших визначених чинним законодавством суб’єктів.

12.1. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі  річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

13. У разі  оренди  нерухомого майна  (крім оренди об’єктів орендарями, яким встановлена орендна плата в розмірі 1 грн. на рік) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл. = _Вп х Сор,

                     100

де Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп – вартість орендованого майна, шляхом незалежної або

стандартизованої оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 до Методики.

14. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який визначено індекс інфляції) за такою формулою:

Опл. міс = Опл x Ід.о. x Ім,

                     12

де   Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;

Ід.о. – індекс інфляції за період  з  дати проведення  незалежної або стандартизованої оцінки  до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

15. Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем, як додаток, при прийнятті рішення про оренду об’єкта .

16. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом  коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

17. Розмір  орендної  плати  за  кожний   наступний   місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

18. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. Орендна плата сплачується орендарями щомісячно до 20 числа поточного місяця.

19. Платіжні документи на перерахування подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

20. Суми орендної плати, зайво перераховані зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня  одержання  його письмової заяви.

21. Розмір орендної плати може переглядатися на вимогу однієї із сторін, у разі зміни Методики її розрахунку та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

22. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Видатки, пов’язані з примусовим стягненням заборгованості по орендній платі і пені, відносяться за рахунок боржника.  Пеня зараховується на рахунок орендодавця.

23. Орендна плата за комунальне майно спрямовується:

23.1. За оренду цілісних майнових комплексів в повному обсязі зараховується до сільського бюджету.

23.2. За оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) зараховується на розрахункові рахунки балансоутримувачів майна.

23.3. За оренду нерухомого майна спрямовується до сільського бюджету;.

23.4. Кошти, отримані від оренди комунального майна використовуються балансоутримувачами майна для належного утримання, облаштування та ремонту майна.

24. Передача орендованих приміщень в суборенду можлива при умові наданої згоди Білівською сільською радою щодо використання об’єкта оренди.

24.1. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна з урахуванням частки вартості такого майна.

24.2. Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди  та тією її частиною,  що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.

Контроль щодо перерахування зазначеної різниці здійснюється орендодавцем.

24.3. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної  плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

25. Контроль за використанням комунального  майна, переданого в оренду покладається на виконком Білівської сільської ради.

25.1. Контроль за своєчасним здійсненням платежів за оренду комунального майна територіальної громади с. Біла покладається на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету та фінансів і головного бухгалтера сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                                      В.П.Шматько 

Категорія: Мої статті | Додав: Sergo8 (12.08.2012)
Переглядів: 744 | Рейтинг: 0.0/0

Copyright Sergiy Kotsan © 2018
BY S.Kotsan